Siden er opdateret 22. maj 2024

LOKALPLAN 433

HERUNDER:

-Hegn langs vores veje

-Muligheden for af få dispentation

-Kommunalbestyrelsen skal håndhæve nye lokalplaners krav om levende hegn

Hvidovre Avis 22. maj 2024

Hvis du har svært ved at læse teksten herunder,

kan du se en bedre kopi, ved at klikke HER.

Oktober 2023

Det er tilladt at anlægge fliser i hele forhaven. Hvis man ønsker hegn, skal det være et sammenhængende levende hegn.

Det kan ske i form af hække, blomstrende buske,der er i standtil at klare sig, uden et fast hegn som støtte.

Krukker og enhver form for træværker således ikke tilladt.

(En beboer har været i dialog med kommunen. Bestyrelsen har fået agtindsigt og tak for det. Hvis andre kan bidrage med oplysninger, er bestyrelsen taknemmelig).

2. august 2023


Regler om grønne hegn skal overholdes

Kommunalbestyrelsen skal håndhæve nye lokalplaners krav om levende hegn

Foto: I en række nye lokalplaner står der at man skal have grønne hegn ud til vejen. I dette område må man dog godt bevare de faste hegn, hvis det er opført før den nye lokalplan trådte i kraft.(Arkiv foto)

red Hvidovre avis


Hegn ud mod vejene i Hvidovre skal være grønne.


Det er politisk besluttet i en lang række nye lokalplaner i Hvidovre. I lokalplanerne står det eksplicit skrevet, at hegn mod vejen skal være grønt. Altså grønt i den forstand, at det hegnet skal være levende, og at det skal kunne stå af sig selv uden støtte fra et fast hegn.


Men hvordan sikrer man, at nye lokalplansregler om de grønne, levende hegn overholdes? Det har lokalpolitiker Anders Liltorp spurgt om på et By- og Planudvalgsmøde.


– Når vi har vedtaget en lokalplan med krav om grønne hegn, hvordan bliver der så fulgt op, spurgte lokalpolitikeren på udvalgsmødet.

Regler skal overholdes


Fra Hvidovre Kommune er der efterfølgende udarbejdet et svar om, hvad der kan gøres for at fastholde bestemmelserne i de nye lokalplaner.


– Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en vedtaget lokalplan, må ejer eller bruger ikke retligt eller faktisk etablere forhold, der er i strid med planens bestemmelser. Det følger af planlovens §18. Eneste undtagelse er, hvis der meddeles dispensation efter §19. Kommunalbestyrelsen påser efter planlovens §51 overholdelsen af planloven samt af bestemmelserne i lokalplaner og byplanvedtægter, står der i det skriftlige svar.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at et ”ulovligt forhold” skal gøres lovligt.


– Man skal ikke ansøge kommunen om tilladelse til hegning, men ejer er som nævnt forpligtet til at overholde den gældende lokalplan ved ændringer af ejendommen – herunder etablering af nyt hegn, skriver Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skriver endvidere, at der, på baggrund af en henvendelse fra en borger, i en konkret sag har været tilsyn fra Hvidovre Kommunes side, fordi det umiddelbart så ud til, at grundejeren var ved at opføre et fast hegn.


– Center for Plan og Miljø har været på tilsyn fra vej og efterfølgende henvendt sig til ejer. Ejer oplyser, at der plantes levende hegn langs vej i overensstemmelse med lokalplanen. Stolperne skal bære det trådhegn, der skal støtte den ligusterhæk der plantes, skriver Hvidovre Kommune.red Hvidovre avis

HUSK!

Til dem der har modtaget henvendelse fra kommunen og går med salgstanker, husk at meddele ejendomsmæglere og dermed køber, at der er en verserende sag.

 

Kontakt til kommunen

Det er således, at hvis man på sin parcel, vil udføre andet en det der er beskrevet i vores lokalplan 433, det kunne være i forbindelse med tagene, plankeværk mod nabo eller hegn imod vejen, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges om dispensation.

For de to nævnte eksempler er der truffet afgørelser om generelle dispensationer. Det kan således betragtes som en formalitet, men det skal gøres. LokalplaI 433 kan ses her.

Hvidovre kommune

Bestyrelsen har modtaget oplysninger, at der er givet dispensationer til flere parceller


Dispensationen er meddelt på vilkår om,
- at der på ydersiden af det faste hegn (mod vejen) senest den 1. maj 2021 er plantet et levende hegn bestående af træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte,
- at planterne på udplantningstidspunktet har en højde på min. 80 cm,
- at det levende hegn vedligeholdes, så det faste hegn i overvejende grad er dækket af det levende hegn fremadrettet og
- at både det faste hegn og det levende hegn er placeret på egen matrikel, det vil sige bag vejskellet.

Begrundelse for vilkår
Lokalplan 433 giver i § 8.3 mulighed for at give en midlertidig tilladelse til opsætning af træhegn bag vejskel. Når hækken foran hegnet er etableret/reetableret, skal bræddehegnet nedtages.


Vi vurderer, at det konkrete faste hegn kan bibeholdes efter etablering af et levende hegn på ydersiden som fastsat i ovenstående vilkår.

Billedet er fra Hvidovre Avis 13. maj 2020

Vedr. Hegns-sagen i Strandhaven

Den første tilladelse er givet den 29. juni 2020.

Familie Fransen på Allesøvej 16 har fået godkendt deres hegn således, at plankeværket bag beplantningen må blive stående.
Jeg er sikker på at dem der opfylder kravet om beplantning foran plankeværket, kan stå af sig selv, alle vil blive godkendt.

-Erik

Redegørelse i forbindelse med plankeværk opført mod vejene i Strandhaven.

Undertegne vil på denne side forsøge at redegøre for forløbet i forbindelse med kritik, - indberetning til kommunen, - og kommunens reaktioner i forbindelse med plankeværk opført mod vores veje i Strandhaven.

- Erik

Kritik af at Lokalplan 433 ikke bliver overholdt.

Der er igennem mange år blevet rejst kritik af at parcelejerne i Strandhaven, ikke overholder lokalplanen og kritik af at kommunen ser stort på lokalplanens intentioner.


Generalforsamling februar 2013

Helt tilbage til 2013 var der på generalforsamlingen forslag om at pålægge bestyrelsen, at optage forhandlinger med Hvidovre kommune med henblik på revidering af Lokalplan 433.

Begrundelsen for at pålægge bestyrelsen denne opgave, var at flere medlemmer ikke mente at kommunen så stort på lokalplanens intentioner. 


Forslag fra medlemmerne
Brobyvej 56 foreslog, at ”bestyrelsen pålægges at optage forhandlinger med Hvidovre Kommune angående en revidering af lokalplan 433 tillæg nr. 6 til kommuneplan 1995-2005”.
Brobyvej 56 begrundede forslaget med, at Hvidovre Kommune ser stort på lokalplanens intentioner. Det vil gøre livet lettere for alle, hvis lokalplanen kom til at afspejle virkeligheden.

Det blev fra flere sider i salen kommenteret, at vi ikke skal have en lokalplan uden restriktioner. Grundene er meget små. Derfor skal vi værne om privatlivets fred ved at bibeholde lokalplan 433. Konklusionen var, at vi skal beholde lokalplan 433 og gøre, hvad vi kan, for at den bliver overholdt.
Derfor blev bestyrelsen pålagt at skrive et brev i kraftige vendinger til Hvidovre Kommune. Heri skal henstilles til kommunen, at de lever op til deres ansvar for at lokalplan 433 overholdes, og at de fører mere kontrol med, at lokalplan 433 rent faktisk bliver overholdt. Der var enighed om, at det ikke er i orden, at kommunen bare giver dispensation, hver gang en parcelejer har udøvet selvtægt i håb om efterfølgende at få dispensation.


Generalforsamling februar 2017

På generalforsamlingen i 2017 understregede formand Ken Pedersen endnu engang, at alle i foreningen skal overholde den gældende lokalplan. Især med hensyn beplantning ved nyopførte hegn, men også de øvrige punkter og regulativer.


Nyhedsbrev april 2017

Som det også blev nævnt af formanden på generalforsamlingen, er det vigtigt at vi alle overholder reglerne i lokalplan 433 (lokalplanen kan findes via foreningens hjemmeside). Bestyrelsen har fra Hvidovre Kommune erfaret, at de påtænker at rundsende påbud, til de parceller der ikke overholder lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning foran opsatte hegn.


Generalforsamling februar 2018

Under eventuelt
Der henstilles på det kraftigste til, at foreningens medlemmer overholder Lokalplan 433. Det er kommunen der har tilsynspligten med at denne overholdes.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at minde Hvidovre Kommune om dette og bede dem at udøve denne pligt.


Nyhedsbrev marts 2018

Overholdelse af Lokalplan 433
Som det også fremgår af referatet fra generalforsamlingen, vil der blive rettet henvendelse til Hvidovre Kommune, for at bede dem udføre deres tilsynspligt med, at lokalplan 433 overholdes. Bestyrelsen skal derfor endnu engang henstille til alle om at læse og overholde bestemmelserne i den lokalplan der gælder for vores grundejerforening. Lokalplanen kan også findes på vores hjemmeside.


August 2019.

Da der stadig kan ses opført nye plankeværk mod vej i Strandhaven vælger foreningens formand Ken Pedersen og to andre personer fra Strandhaven, at kontakte kommunen.

Kommunen vælger at tage mere fat i sagen end ved henvendelsen i 2018.


Nyhedsbrev oktober 2019

Overhold lokalplanen og servitutter:
Endnu engang skal vi fra bestyrelsen opfordre til, at man overholder lokalplanen og de tinglyste servitutter, både hvad angår hegn, træer, ukrudt, tage osv. Der er efterhånden mange steder, lokalplanen og servitutter ikke overholdes (bl.a. med ikke-levende hegn og beplantninger over 6,5 m), og kommunen er begyndt at være opmærksomme på det. Den enkelte parcelejer står selv med regningen, hvis kommunen opdager et brud på lokalplanen.

14. november 2019

Kommunen laver tilsyn i Strandhaven.


Februar 2020

Kommunen meddeler bestyrelsen i Strandhaven, at der den 14. november 2019 var tilsyn i Strandhaven, hvor de registrerede faste hegn mod vejene. Registreringen skete i forlængelse af bl.a. henvendelser fra august 2019.


Kommunen konstaterer af 45 parceller i Strandhaven har bygget faste hegn langs vejen. Ud af de 45 konstaterede faste hegn har 18 af dem ingen væsentlig form for beplantning på ydersiden.


10. februar 2020 - De først breve bliver tilsendt de parceller med plankeværk mod vej.

Adresse , 2650 Hvidovre
Matr.nr. Avedøre By, Avedøre
Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, var den 14. november 2019 på tilsyn i dit boligområde Strandhaven. Tilsynet blev gennemført, fordi vi har modtaget en række henvendelser om plankeværk og andre faste hegn langs vejene i Strandhaven.
Formålet med tilsynet var at registrere faste hegn langs vejene inden for området, der afgrænses af Lokalplan 433, herunder faste hegn der er etableret på indersiden af et levende hegn. På tilsynet registrerede vi ikke hækkenes højde mod vejen, hegn i naboskel eller øvrige forhold fastsat i lokalplanen. 


Varsel om påbud
Din ejendom er omfattet af Lokalplan 433. På tilsynet den 14. november 2019 kunne det konstateres, at der er etableret et fast hegn mod vejen på din ejendom. Hegnet er efter Hvidovre Kommunes vurdering ikke i overensstemmelse med § 8.2 i Lokalplan 433.
• Kommunen agter derfor at give dig påbud om at fjerne det faste hegn mod vejen. Kommunen forventer at give påbuddet om at lovliggøre forholdet med en frist på 3 måneder. Hvis du ikke overholder påbuddet, kan du blive idømt en bøde. Det fremgår af planlovens § 64, stk.1, nr. 1 og nr. 4. Du kan også blive idømt tvangsbøder, indtil forholdet er bragt i orden, jf. retsplejelovens § 997, stk. 3.


Mulighed for at komme med bemærkninger
Inden kommunen beslutter, om der skal meddeles et påbud, vil vi gerne høre dine bemærkninger til sagen. Hvis du ønsker at afgive en udtalelse, før påbuddet udstedes, skal de være modtaget senest fredag den 28. februar 2020.


Lokalplan 433 Strandhaven
Det fremgår af Lokalplan 433,
• at hegning i alle skel i princippet skal udføres som levende hegn i form af hække. Hække mod vej skal have en højde af mindst 1 m (og max. 1,8 m) målt fra overkant fortov, jf. § 8.2.
Hvidovre Kommune administrerer bestemmelsen på den måde, at hvis to naboer kan blive enige om andet end levende hegn i naboskel, så er det tilladt. Hvis naboerne ikke kan blive enige, har levende hegn første prioritet.
Kommunen fastholder, at hegning mod vejene skal udføres som levende hegn. Det kan ske i form af hække, blomstrende buske eller lav grøn beplantning. Det skal bemærkes, at der ikke er pligt til at etablere et levende hegn mod vejen, men hvis man ønsker at hegne mod vejen, skal det ske
som et levende hegn.


Lokalplanen giver mulighed for
• at supplere det levende hegn med et indtil 1,80 m højt trådhegn placeret 0,5 m bag vejskel, jf. § 8.3.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give en midlertidig tilladelse til opsætning af et 1,80 m højt træhegn med lodret 1 på 2-beklædning i ru brædder placeret 0,50 m bag vejskel. Når en grøn hæk foran hegnet er etableret/retableret, skal bræddehegnet nedtages.


Generalforsamling 26. februar 2020

Formand Ken Pedersen fortalte, at man på opfordring fra generalforsamling i 2018 havde haft kontakt til kommunen med henblik på at de levet op til deres ansvar i forbindelse med lokalplan.


Marts 2020

Der er udover til bestyrelsen sendt naboorienteringer til 23 parceller. Det er p.t. 14 parceller har ikke søgt om dispensation.


Maj 2020

Kommunen har modtaget i alt 31 bemærkninger/ansøgninger.

Det er en naboorientering der er sendt til 23 adresser. Kommunen har modtaget i alt 31 bemærkninger/ansøgninger.

Det er p.t. 14 parceller har ikke søgt om dispensation.


11. maj 2020

Forvaltningen i kommunen bedes politikerne om at tage stilling eventuelle dispensationer i forbindelse med lokalplanen.

Herunder er resultatet af Bygge- og Planudvalgets møde 11. maj 2020.

SE DAGSORDEN - BYGGE- OG PLANUDVALGET FRA DEN 11. MAJ 2020 klik her.

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget:


1. At godkende, at ved administrationens behandling af en konkret ansøgning om dispensation fra Lokalplan 433 til lovliggørelse af et fast hegn, skal der kun meddeles dispensation, når et af to følgende forhold er opfyldt:


1a. Det faste hegn har en åben og lav karakter, og alene tjener som en markering af ejendommens afgrænsning eller - (Se 1b).

IKKE GODKENDT - (se af hvem herunder).


1b. Det faste hegn er etableret bag et levende hegn, og -

IKKE GODKENDT - (se af hvem herunder).


i. Det faste hegn er – eller inden for en kort årrække vil være - dækket i sin helhed i alle årets måneder.

IKKE GODKENDT - (se af hvem herunder).


ii. Det levende hegn foran det faste hegn består af levende træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte.

GODKENDT - (se af hvem herunder).


Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-05-2020
Ad 1a.
Imod: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.
Ikke godkendt.

Ad 1b.
Imod: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.
Ikke godkendt.

Ad 1 b i.
Imod: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.
Ikke godkendt.

Ad. 1 b ii.
For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.
Godkendt.


Konklusionen fra mødet:

Med den politiske beslutning i Bygge- og Planudvalget fastholdes lokalplanens bestemmelse med, at det levende hegn foran det faste hegn består af levende træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte.

Desuden er det slået fast, at de faste hegn, der har en åben og lav karakter, ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

Vi forventer, at alle de involverede parceller bliver kontaktet af kommunen med henblik på at finde en fornuftig løsning efter denne afgørelse.

Billedet er fra Hvidovre Avis 13. maj 2020

29. juni 2020

Den første tilladelse er givet den 29. juni 2020.

Familie Fransen på Allesøvej 16 har fået godkendt deres hegn således, at plankeværket bag beplantningen må blive stående. Jeg er sikker på at dem der opfylder kravet om beplantning foran plankeværket, kan stå af sig selv, alle vil blive godkendt.

-Erik

18. august 2020 - Kommunen meddeler:

Vi har i juni meddelt dispensation til 4 parceller:

Allesøvej 16

Fjeldstedvej 14

Hårslevvej 2

Sandholtvej 4


Dispensationen er meddelt på vilkår om,
- at der på ydersiden af det faste hegn (mod vejen) senest den 1. maj 2021 er plantet et levende hegn bestående af træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte,
- at planterne på udplantningstidspunktet har en højde på min. 80 cm,
- at det levende hegn vedligeholdes, så det faste hegn i overvejende grad er dækket af det levende hegn fremadrettet og
- at både det faste hegn og det levende hegn er placeret på egen matrikel, det vil sige bag vejskellet.

Begrundelse for vilkår
Lokalplan 433 giver i § 8.3 mulighed for at give en midlertidig tilladelse til opsætning af træhegn bag vejskel. Når hækken foran hegnet er etableret/reetableret, skal bræddehegnet nedtages.


Vi vurderer, at det konkrete faste hegn kan bibeholdes efter etablering af et levende hegn på ydersiden som fastsat i ovenstående vilkår.

Januar 2021

Bestyrelsen har ikke overblik om hvem der har afsluttet deres ansøgningen med kommunen.

Kommunen har meddelt bestyrelsen, at de forventer at være færdige med sagerne med udgangen af januar 2021.


August 2021

Kommunen meddeler, at de stadig mangler at færdigbehandle 20 af de 47 sager.

De begrunder den lange sagsbehandling med at de har være optaget af andre opgaver og der har været udfordringer med at komme på kundebesøg på grund af Covid-19.

Kommunen regner med at alle sagerne er behandlet inden årsskiftet 2021-2022.

Så snart der er ny i sagen vil det komme til at stå på denne hjemmeside.

Se oppe for oven

-Erik

13. maj 2020

Strandhaven bliver nævnt i Hvidovre Avis

Hegn skal være grønne

Hvis du vil læse artiklen, klik her.


Juni 2020

I forbindelse med de udsendte nabohøringer, bliver bestyrelsen bedt om at melde tilbage med bemærkninger/oplysninger af generelle karakter og ikke nødvendigvis kommenterer forholdene for den enkelte parcel.

Bestyrelsen bedes kommenterer, hvis der er et par ejendomme der stikker af i den ene eller anden retning, det gælder både i den positive og negative retning. Det kunne være en hegns type eller andet. Bestyrelsen bedes kommenterer til den politiske afgørelse.


2. juni 2020 bestyrelsemøde

Bestyrelsen vedtager og sender følgende bemærkninger til kommunen:

Udtagelsen er følgende:

•Bestyrelsen er glade for, at forvaltningen vil tage højde for hensynet til værn mod indbrud, støj mv., når den skal vurdere muligheden for dispensation hos den enkelte parcel.

•Bestyrelsen ønsker ikke at vurdere de enkelte parcellers faste hegn og deres placeringer. Vi har fuld tillid til, at I fra Center for Plan og Miljø i dialog med den enkelte parcel kan løse denne opgave til alles tilfredsstillelse.

•Bestyrelsen siger tak for, at vi i forbindelse med denne naboorientering fik mulighed for at knytte nogle bemærkninger.


I forbindelse med samtaler med kommunen er følgende blevet noteret:

1.

Det er en naboorientering der er sendt til 23 adresser. Kommunen har modtaget i alt 31 bemærkninger/ansøgninger.

Ikke alle er endnu sendt i naboorientering. Bl.a. fordi der er brug for supplerende oplysninger eller ønske om forudgående dialog.  

Bygge- og Planudvalget har den 11. maj 2020 besluttet retningslinjer, for at meddele dispensation til faste hegn langs vejene i Strandhaven.

Det blev besluttet, at der kan gives dispensation til et fast hegn langs vejen, hvis der etableres et levende hegn på ydersiden.

Det levende hegn skal bestå af levende træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte. Alle ansøgninger skal dog vurderes individuelt.

En dispensation vil kunne give mulighed for et permanent fast hegn på indersiden af det levende hegn.

2.

Afstanden fra hæk til plankeværk skal være så stor, at hæk, træer, buske er levedygtige og danner en tæthed så hele plankeværket bag ved bliver helt skjult.

3.

Beplantningen foran plankeværk, må ikke være afhængig af plankeværket.

4.

Det er ejerens ansvar, at det levende hegn og et eventuelt fast hegn i sin helhed er placeret på egen matrikel.

5.

Kommunen vil ikke blande sig i om hvordan plankeværket er monteret. (Lodret/vandret – med eller uden mellemrum).

6.

Dem der ikke har søgt dispensation, vil modtage et brev med krav om at plankeværket skal nedtages.

7.

Før vedtagelsen af Lokalplan 433 var det muligt at supplere det levende hegn langs vejen med et indtil 1,80 m højt træhegn placeret 0,50 m bag fortovs bagkant.

Disse hegn er lovlige, fordi en lokalplan virker fremadrettet. Metaltrådhegn er stadig lovlige at etablere, jævnfør § 8.3 i Lokalplan 433.

8.

Desuden er det slået fast, at de faste hegn, der har en åben og lav karakter, ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

9.

Der skal stadig fremadrettet ansøges kommunen om dispensation fra lokalplanen, inden et eventuelt plankeværk opsættes.