Siden er opdateret 20. august 2020

VEDLIGEHOLDELSE AF FORTOVENE

I STRANDHAVEN

Citat fra kommunens hjemmeside:

Grundejerens pligter på offentlige fortove og stier. Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal:

  •   snerydde,     •    glatførebekæmpe og     • renholde.

- Vedligeholdelse af kommunens fortove

- Kommunens høje træer

En offentlig vej er en vej, som kommunen er ansvarlig for. Vejen er åben for offentlig færdsel. At vejen er offentlig betyder, at kommunen er ansvarlig for, at selve vejen bliver fejet, ryddet for sne og vedligeholdt.

Som grundejer står du ikke for vedligeholdelse af vejens stand.


Du skal dog rydde fortovet for sne og salte/gruse, så fortovet ikke er glat.

Der er over for mig rejst tvivl om hvem der skal vedligeholde vores fortovshjørner. Det forholder sig således, at de områder der ligger på hjørnerne, direkte ud mod vejen, (der er i mange tilfælde placeret et træ) er det kommunen der skal udføre vedligeholdelse af fortovet og vedligeholdelse af træet, men du er også velkommen til at fjerne græs med mere fra belægningen. Træet må man dog ikke beskære.

Hvis der er ønske om at få beskåret træet med mere, kan man bestille dette udført på kommunens hjemmeside. Klik her.


Vedrørende det vi i Strandhaven kalder ”trekantsområderne”, (se billedet foroven) - er det de parcelejere hvis parcel der støder op til området, der skal vedligeholde.

Hvis du ønsker at få lagt fliser på ”trekantsområdet” kan man anmode kommunen om dette. De vil hvis der er tid, økonomi og ressourcer kunne uføre denne opgave. Men det har dog en lav prioritet i kommunen.


Jeg har også fået et spørgsmål om kommunens meget høje træer.
I vores område er der en servitut på at, beplantningernes højde (træer) ikke må overstige 6,5 meter.
Denne regel gælder ikke kommunenes træer, da der ikke kan være servitutter på offentlige veje.

Nedenstående tekst og figur er fra kommunens hjemmeside. Klik HER.


Har du kommentarer eller spørgsmål. kan du skrive til formand@strandhaven.nu

-Erik

2,40

2,80

Have

Fortov

Cykelsti

Skel

Den udvoksede beplantning skal forblive på egen matrikel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 2017
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,

stier, fortove og pladser

Hvidovre Kommune, oktober 2017


Indhold
1.0 Indledning ....................................................................................
2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse...........................................
2.1 Snerydning....................................................................................
2.2 Glatførebekæmpelse.....................................................................

2.3 Renholdelse ..................................................................................
3.0 Grundejerens pligter på offentlige fortove og stier..................
3.1 Renholdelse ..................................................................................
3.2 Snerydning og glatførebekæmpelse..............................................

4.0 Grundejerens pligter på private fællesveje ...................................

5.0 Tilsyn og regler for grundejerpligter mv. ........................................


Bilag A: Klassificering af kørebaner, cykelstier langs veje....................
Bilag B: Klassificering af cykelstier i eget forløb ..................................
Bilag C: Klassificering af fortove ..........................................................

Bilag D: Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtelser ......Dette regulativ er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24.10.2017, og erstatter hidtil gældende regulativ fra 25. september 2007.


1.0 Indledning
Regulativet erstatter ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser fra 2007”.
I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunen pligt til:
• at sørge for snerydning,
• at træffe foranstaltning mod glat føre og
• at sørge for renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.


Efter § 64 i samme lov har kommunen bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal:
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.


Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at private fællesveje:
• skal ryddes for sne
• glatførebekæmpes og
• renholdes
af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.
Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.


Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og stiens betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A, B og C.
Oversigtskort m.v. med oplysninger om veje, cykelstier og fortove, der administreres af kommunalbestyrelsen, findes på kommunens hjemmeside (www.hvidovre.dk). 

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A, B og C (Vintervejklasser), kan opfyldes i prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerheden.
Såfremt ”fastkørt sne” opstår, bekæmpes dette intensivt, evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen.


Der saltes præventivt mod isslag og det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået.
Vintervedligeholdelse af busstoppesteder, fodgængerfelter, omkring trafikchikaner o.lign. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på veje og cykelstier.


Stibroer og stitunneller inklusive trapper/adgangsstier vintervedligeholdes som vintervejklasse 2.
Vintervedligeholdelsen sker så vidt muligt i samarbejde med nabokommunerne, således at trafikanter møder en ensartet vejtilstand.
Kommunens vinterberedskab er klar fra den 1. oktober – 30. april og i en del af perioden er der et vagthold.


2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse
Vinterrenholdelsen/glatførebekæmpelsen på offentlige fortove og gangstier skal såvidt muligt foregå ved anvendelse af grus/sand, da det er bedst for miljø og natur, samt beskytter fortovsfliserne mod skader. Alternativt kan der anvendes en grus/saltblanding i forholdet 2:1 eller en ren salt saltblanding. Ved isslag på fortovet kan der også anvendes en ren saltblanding.


2.1 Snerydning
Snerydning iværksættes som angivet i bilag A, B og C.
Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje. Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret ved kraftig fygning.
Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren. På grusveje og -stier har kommunen besluttet ikke at udføre snerydning.


2.2 Glatførebekæmpelse
Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A, B og C.
Veje i vintervejklasse 1 og 2 saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje iværksættes på alle tider af døgnet. Kommunen glatførebekæmper ikke indkørsler til ejendomme. På grusveje og -stier foretager kommunen ikke glatførebekæmpelse.


2.3 Renholdelse
Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden.
Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt. Bekæmpelsen skal foregå mekanisk eller ved hjælp af metoder, der ikke skader miljø og natur.


Derudover kan nævnes:
• de overordnede veje fejes ca. 4 gange årligt og efter behov. Boligveje fejes ca. 1 gang om året og efter behov
• cykelstier fejes ca. 10 gange årligt og efter behov.
• kommunens affaldskurve tømmes 2-3 gange om ugen eller efter behov.
• busstoppesteder renholdes 2-3 gange om ugen eller efter behov.
• S-togsstationernes forpladser renholdes dagligt.3.0 Grundejerens pligter på offentlige fortove og stier.
Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal:
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde


3.1 Renholdelse
På offentlige fortove, gangstier og kommunale arealer i øvrigt må der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt. Bekæmpelsen skal foregå ved hjælp af metoder, der ikke skader miljø og natur. På fortov og sti (der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde overfladebehandlet) gældende fra grundejerens skel til vejens asfalt og som overvejende er bestemt for gående færdsel har grundejeren pligt til, at:
• fjerne ukrudt o.lign.
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og gangsti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Renholdelsen udføres ved:
• at fortove f.eks. fejes efter behov
• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen
• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede
• affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrønde.
Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af fortovs- og eller stiarealer ud fra ejendommens skel. Grundejere der ikke har direkte adgang til sit fortov har ikke pligt til at vinter- og renholde fortovet. Pligten tilfalder kommunen. Pligten påhviler kun grundejeren, såfremt:
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen fra en offentlig vej under samme vejmyndighed (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
• ejeren har etableret en adgang.
Jernbaner med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.


3.2 Snerydning og glatførebekæmpelse
Vinterrenholdelse og glatførebekæmpelse på offentlige fortove og gangstier skal såvidt muligt foregå ved anvendelse af grus/sand, da det er bedst for miljø og natur, samt beskytter fortovsfliserne mod skader. Alternativt kan der anvendes en grus/saltblanding i forholdet 2:1 eller en ren salt saltblanding. Ved isslag på fortovet kan der også anvendes en ren saltblanding.


Grundejerne har pligt til at vintervedligeholde fortov og sti snarest muligt efter snefald og/eller glatføre herunder sikre:
• krydsningsmulighed i vejkryds og indgange
• adgang fra renovationsbilen til ejendommens affalds- og genbrugsstativer
• adgang for eventuel omsorgspersonale e.lign.
• adgang til pladsen omkring brandhaner
• adgang til beredskabsinstallationer
• adgang til installationer til trafikregulering/signalanlæg
• at smeltevand kan løbe ned i rendestensbrønde


Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen.


4.0 Grundejerens pligter på private fællesveje
Grundejerens pligter er de samme, som for grundejere ud til offentlige veje, cykel- og gangstier, jvnf.
ovenstående, tillagt det samlede vejareal, der også indbefatter vejbane og eventuel cykelsti.


5.0 Tilsyn og regler for grundejerpligter mv.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen.
Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning, jvnf. § 63 – 68 i Vejloven.
Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.
Affald eller genstande, der
• kan være til ulempe for færdslen, eller
• er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenenes regning.


Bilag A: Klassificering af veje og cykelstier langs veje Vintervejklasse Vejtype (Eksempler) Servicemål/Metode


Klasse I Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, eksempelvis højest prioriterede veje som større indfalds- og omfartsveje. Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at:
• Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning.
• Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag.
Eksempler:
Klasse II Omfatter veje og pladser som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den
gennemkørende trafik, eksempelvis overordnede, gennemgående veje mellem boligområder og veje med kollektive trafik
samt stationsforpladser. Byvej, Allingvej, Hvidovrevej. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, ved at:
• Glatførebekæmpelse som udgangspunkt foretages ved præventiv saltning.
• Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag.
Eksempler:
Vintervejklasse Vejtype (Eksempler) Servicemål/Metode


Klasse III Omfatter veje og pladser, som har afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik eksempelvis de højest prioriterede fordelingsveje i industriog boligområder, vigtige P-pladser, skoleveje, veje ved større institutioner o.l. Vojensvej, Rebæk Alle, Præstemosen, Sydkærsvej, Parallelvej, Lodsvej. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider
af døgnet, ved at:
• Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning.
• Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller snefald over 5 cm.
Eksempler:
Klasse IV Omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje. De fleste boligveje. Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme i aften og nattetide samt i weekends og helligdage. Saltning hhv. snerydning udføres kun inden for normal arbejdstid. Man- fredag kl 7.00 – 15.30, fredag 7.00 – 12.00. Servicemålet opnås ved at:
• Glatførebekæmpelse (saltning eller grusning) igangsættes ved konstateret glat føre.
• Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller snefald over 5 cm.
Eksempler:


Bilag B: Klassificering af cykelstier i eget forløb Vinterstiklasse/stitype (eksempler) Servicemål


KLASSE A – Cykelstier:
Hovedstier og skolestier. F.eks. Hovedstien i Avedøre, stien ved Friheden, Frydenhøjstien mv. Tilstræbes holdt farbare uden
gener på alle tider af døgnet. Undtaget er de asfalterede cykelstier i Kystagerparken og Mågeparken, der tilstræbes holdt
farbare på hverdage inden for normal arbejdstid: man- torsdag 7.00 – 15.30, fredag 7.00 – 12.00.


Bilag C: Klassificering af fortove Vinterfortovsklasse Servicemål
Fortove og øvrige stier, hvor kommunen har snerydningspligten. Fortove ved institutioner, skoler mv. tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Øvrige fortove tilstræbes holdt farbare på hverdage inden for normal arbejdstid: man- torsdag 7.00 – 15.30,
fredag 7.00 – 12.00.


Bilag D: Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtelser
Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00, dog mht. glatføre principielt hele døgnet.
• 1.-dagen efter snefald gives mundtlig vejledning/påtale.

• 2.-dagen sendes et skriftligt påbud til den forsømmelige grundejer, og der tages foto af det pågældende areal.
• 3.-dagen foranlediger kommunen det manglende arbejde udført ved privat entreprenør med efterfølgende regning til grundejeren.
• I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis ikke har opfyldt sine grundejerforpligtelser, kan der uden yderligere varsel rekvireres entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse.
• Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det pågældende færdselsareal.