Siden er opdateret 25. marts 2024

STRANDHAVENS VEDTÆGTER

Vedtægter der er vedtaget

ved urafstemning, blandt foreningens medlemmer

24. marts 2024

Klik HER, hvis du ønsker en printervenlig PDF-fil med vedtægterne

Vedtægter for Parcelforeningen Strandhaven -

Ændringer vedtaget ved urafstemning blandt medlemmerne 24. marts 2024.         


Vedtægter pr. 24. marts 2024

 

  § 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

  Stk. 1 Foreningens navn er Parcelforeningen Strandhaven. Dens hjemsted er Avedøre by, Hvidovre kommune.

  Stk. 2 Foreningen Strandhavens område er indkredset af Sandholtvej, Brobyvej og Langåvej.

  Stk. 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender som grundejere inden for parcelforeningens område, herunder vedligeholdelse af Strandhavens fællesareal på Korshøjvej 1, matrikelnummer: 10 zf, Avedøre by og sogn.

  Desuden er formålet også at styrke samhørigheden via fællesarealet og ved fælles arrangementer.


  §2 Medlemspligt og kontingent

  Stk. 1 Ifølge tinglyst deklaration, 12552 af 28. oktober 1949, 10 b Avedøre by – Brøndbyøster sogn, stk. 5, er ejere af parceller inden for Strandhavens område pligtige at være medlem af en fælles parcelforening.

  Stk. 2 Medlemmer af ovennævnte forening, benævnt Parcelforeningen Strandhaven, er enhver,der ejer en parcel, som angives i den gældende lokalplan, samt eventuelle samlevere.


  §3 Meddelelse om ejerskifte

  Stk. 1 Medlemmerne er pligtige til at meddele adresseændring og ejerskifte til kassereren.


  §4 Ejerskiftegebyr og kontingent

  Stk. 1 Hvert medlem betaler ved indmeldelsen et ejerskiftegebyr for hver parcel, som medlemmet erhverver.

  Stk. 2 Foreningen er en kontingentforening.

  Der betales for hver parcel et årligt kontingent. Kontingentet skal senest være betalt den 1. maj i det kalenderår, bidraget vedrører

  Stk. 3 Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, skal der efter påkrav tillige betales morarenter.

  Stk. 4 Hvis foreningen fortsat efter tredje rykker ikke har modtaget kontingentet, jvf. § 4 stk.3, vil sagen uden yderligere varsling blive overdraget til foreningens advokat og videre til retslig inkasso via Fogedretten. Det vil give yderligere omkostninger for den pågældende parcelhusejer.

  Stk. 5 Ethvert medlem, der måtte være i restance med betaling af kontingentet eller gebyrer på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, mister både sin stemmeret til generalforsamlingen og sin valgbarhed. Ligeledes mister medlemmet adgang til udlån af foreningens fælleseje.

  Stk. 6 Størrelsen af såvel ejerskiftegebyr som kontingent og morarenter fastsættes af den ordinære generalforsamling.

  Stk.7 Fastsættelsen af kontingentet er ikke indbefattet af §15, stk.6


  §5 Fællesarealet og regler for fællesarealet

  Stk. 1 Fællesarealet, Korshøjvej 1, ejes af Parcelforeningen Strandhaven.

  Stk. 2 Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.

  Stk. 3 Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.

  Stk. 4 Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.

  Stk. 5 Det til enhver tid gældende ordensreglement skal overholdes.


  §6 Bestyrelsens sammensætning

  Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af forperson, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

  Disse vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, så forpersonen og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.

  Der vælges på den ordinære generalforsamling minimum 2, men op til 4 bestyrelsessuppleanter. De vælges for et år ad gangen, og de vælges sideordnet.

  Desuden vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter. Disse vælges for et år ad gangen.

  Stk. 2 Bestyrelsessuppleanter kan efter ønske deltage på bestyrelsesmøderne og har taleret, men ikke stemmeret. Suppleanterne har stemmeret, hvis de er indkaldt i forbindelse med forfald.

  Stk. 3 Bestyrelsen vælger selv sin næstforperson blandt bestyrelsens medlemmer. Næstforpersonen træder i forpersonens sted, når denne er forhindret.

  Stk. 4 Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5 Kun ét medlem pr. parcel kan modtage tillidsposter.

  §7 Bestyrelsens ansvar og pligter

  Stk. 1 Konstituerende bestyrelsesmøde skal på forpersonens foranledning afholdes senest 30 dage efter en afholdt generalforsamling.

  Stk. 2 Bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt, når forpersonen eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

  Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Suppleant indkaldes ved forfald. Alle afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

  Stk. 4 Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Ved forpersonens fravær er næstforpersonen stemme afgørende.

  Stk. 5 Bestyrelsen handler under ansvar over for generalforsamlingen.

  Stk. 6 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, taber medlemmet sit mandat, og en af suppleanterne indtræder i bestyrelsen som medlem.


  §8 Vederlag, bestyrelsens rådighedsbeløb og forplejning

  Stk. 1 Forpersonen, kassereren og sekretæren får et årligt vederlag, der fastsættes på den ordinære generalforsamling og udbetales halvårsvis bagud.

  Stk. 2 Deltager et bestyrelsesmedlem i møde for foreningen, har medlemmet ret til dækning af evt. tabt arbejdsfortjeneste, idet dette beløb dog maksimeres efter generalforsamlingens bestemmelse.

  Stk. 3 Den ordinære generalforsamling fastsætter beløb til udgifter, herunder forplejning i forbindelse med bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, revision, forretningsmøder m.v.


  §9 Forpersonen og forretningsudvalget

  Stk. 1 Forpersonen repræsenterer foreningen udadtil.

  Stk. 2 Foreningen tegnes af forpersonen sammen med kassereren og sekretæren.

  Disse personer udgør i fællesskab forretningsudvalget.


  §10 Sekretæren

  Stk. 1 Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol ved bestyrelsesmøder samt er behjælpelig med udførelsen af de skriftlige arbejder inden for foreningens rammer, herunder indkaldelser til møder, generalforsamlinger, nyhedsbreve med mere.


  §11 Kassereren

  Stk. 1 Foreningens budget følger kalenderåret og regnskabet afsluttes pr. 31. december.

  Stk. 2 Kassereren fører løbende regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000 kr. De øvrige midler indsættes på indlån i bank eller sparekasse i foreningens navn. Kassereren fremviser ved hvert bestyrelsesmøde oversigt over periodens posteringer og fremviser bankens saldooversigt.


  §12 Revision og årsregnskab

  Stk. 1 Mindst en gang årligt foretager foreningens valgte revisorer intern revision af foreningens regnskaber og midler. Der skal fremstilles en kort revisionsprotokol for hver revision.

  Stk. 2 Årsregnskabet skal til generalforsamlingen være revideret af foreningens valgte revisorer og medfølges af en revisionsprotokol. Denne ligger tilgængelig ved årsregnskabets offentliggørelse.

  Stk. 3 Finder revisorerne ved deres eftersyn af regnskab og kasse, at disse ikke er i orden, skal de straks meddele dette til forpersonen, som sammen med bestyrelsen træffer beslutning om det videre forløb og om nødvendigt indkalder til ekstraordinær generalforsamling.


  §13 Indkaldelser og informationer fra bestyrelsen

  Stk. 1 Information fra bestyrelsen omhandlende, men ikke begrænset til, indkaldelse til generalforsamling, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, referat fra generalforsamling, referat fra ekstraordinær generalforsamling, nyhedsbrev, arrangementer og andre sociale aktiviteter mv. vil blive distribueret via e-mail (elektronisk post) og foreningens hjemmeside.

  Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at omdele skriftligt materiale til samtlige parceller

  Stk. 3 Hvis et medlem ønsker information fra bestyrelsen omhandlende indkaldelse til generalforsamling, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, referat fra generalforsamling samt referat fra ekstraordinær generalforsamling skriftligt, skal medlemmet henvende sig skriftligt til bestyrelsen.


  §14 Generalforsamlingen

  Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

  Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse skal ske via e-mail (elektronisk post) og opslag herom på foreningens hjemmeside, og med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 3 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde på e-mail (elektronisk post) senest 1. januar samme år som generalforsamlingen.

  Stk. 4 Alle rettidigt indkomne forslag vil medfølge indkaldelsen og blive gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside.

  Stk. 5 Dagsorden skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

  Stk. 6 Regnskabet for det foregående år skal medfølge indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

  Stk. 7 Revisionsprotokollen skal fremvises på generalforsamlingen.

  Stk. 8 Hver parcel har ret til to stemmer på generalforsamlingen.

  Stk. 9 En parcel må medbringe en generalfuldmagt fra én anden parcel og derved repræsentere yderligere 2 stemmer. 

  Generalfuldmagtskemaet fra Strandhavens hjemmeside skal fremvises på generalforsamlingen. 

  Om nødvendigt kan generalfuldmagten udleveres ved kontakt til bestyrelsen.


  §15 Generalforsamlingens afholdelse

  Stk. 1 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Se dog §15 stk. 8.

  Stk. 2 Generalforsamlingen vælger selv dirigent og referent.

  Stk. 3 På generalforsamlingen fører referenten en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, referenten og 2 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

  Stk. 4 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal. Se dog §15 stk. 7 og 8.

  Stk. 5 Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller forsamlingen ved almindeligt stemmeflertal forlanger skriftlig afstemning.

  Stk. 6 Til ethvert rettidigt indkommet forslag til en generalforsamling, kan der stilles et eller flere ændringsforslag. Det gælder skriftligt og fra salen. Ændringsforslaget må ikke adskille sig væsentligt fra det oprindelige forslag eller overstige det foreslåede beløb.

  Dirigenten vurderer om og evt. hvilke forslag, der skal stemmes om, ud fra hvilket forslag, der er mest vidtgående.

  Stk. 7 Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i foreningens vedtægter, sammenslutning med anden forening eller andre selskaber, salg, optagelse af lån, pantsætning eller servitutbehæftelse af foreningens ejendom, fordres dog at mindst 2/3 af foreningens medlemmer afgiver deres stemme til fordel for forslaget.

  Se §18 for retningslinjer for foreningens opløsning.

  Stk. 8 Er der på en generalforsamling, til behandling af emner indenfor §15 stk.7, ikke mødt det nødvendige antal stemmeberettigede op - og har 2/3 af de fremmødte stemt for forslaget – sendes forslaget til ekstraordinær generalforsamling eller urafstemning via e-mail (elektronisk post), hvor almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer er afgørende.


  §16 Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 100 stemmer indgiver skriftlig begæring via e-mail (elektronisk post) til bestyrelsen derom, med bestemt angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

  Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 3 uger efter begæringen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse skal ske via e-mail (elektronisk post) og opslag herom på foreningens hjemmeside, og med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

  Stk. 3 Øvrige vedtægter for den ordinære generalforsamling gælder også ved en ekstraordinær generalforsamling.


  §17 Overordnede bestemmelser

  Stk. 1 Ethvert medlem af Parcelforeningen Strandhaven er pligtig til at overholde den til enhver tid gældende lokalplan.

  Stk. 2 Ethvert medlem af Parcelforeningen Strandhaven er pligtig til at overholde den tinglyste deklaration 15620, tinglyst 3. december 1959, 10 b Avedøre by – Brøndbyøster sogn.


  §18 Beslutning om foreningens opløsning

  Stk. 1 På den generalforsamling, hvor der bliver stillet forslag om foreningens ophør, er følgende gældende: For at forslaget kan blive vedtaget, fordres det at mindst 2/3 af foreningens medlemmer afgiver deres stemme til fordel for forslaget.

  Stk. 2 Ved manglende fremmøde kan generalforsamlingen beslutte at sende et forslag til ekstraordinær generalforsamling eller urafstemning. Her fordres det ligeledes, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer afgiver deres stemme til fordel for forslaget.

  Stk. 3 Generalforsamlingen, eventuelt den ekstraordinære generalforsamling eller urafstemningen, beslutter ligeledes, hvordan foreningens formue skal anvendes.

  Stk. 4 Så længe, at parcelforeningen er ejer af fællesarealet på Korshøjvej 1, kan Parcelforeningen Strandhaven ikke opløses. jvf. deklaration 12552, stk.12.


   

   

  Bemærkninger:

  Kommunens lokalplan 433, - tinglyst deklaration 12552 af 28.oktober 1949 og - tinglyst deklaration 15620 af 3. december 1959, kan ses på foreningens hjemmeside, eller de kan udleveres ved kontakt til foreningens bestyrelse.


  Foreningens hjemmesideadressen er: www.strandhaven.nu


  Bestyrelsens e-mail er: bestyrelsen@strandhaven.nu