Siden er opdateret 6. april 2024

Trafiksikkerhed på Dybenskærvej

Bedre markering af vores chikaner

3. april 2024

Kommunen skriver:

Vi har nu drøftet sagen med politiet, og politiet mener at vejen opfylder de krav der bliver stillet til en 40 km/t zone.

Vi beklager at der ikke kan gøres yderligere uden politiets tilladelse, og anser denne sag for lukket.

26. marts 2024 - Bestyrelsen vil prøve med endnu et forsøg med B18 skilte, vigepligtstavler, - se herunder.

Efter nærmere omtanke, skulle det have været dette skilt, som uden gene for nogen, kunne stå i vejkanten.

Hvis dette skilt kom op, havde vi ikke det problem med at to biler fra hver sin retning køre hurtig frem mod chikanen.

Mon politiet ville acceptere denne løsning????


25. marts 2024 - Nu er der kommet svar fra politiet, via Hvidovre kommune:

Politiet er vendt retur med besvarelse på din henvendelse.

Politiet giver desværre ikke samtykke til at etablere de ønskede skilte. Politiet mener, at etablering af skilte ved Dybenskærvej vil ikke løse problemet med at stelerne bliver påkørt, da de står et godt stykke fra vejbanen. Vi beklager, men kan desværre ikke gøre yderligere uden politiets tilladelse.

/ Hvidovre kommune.


14. marts 2024 - Nu er der måske en chance?

Kære Strandhaven, - Tak for jeres henvendelse.

Vi har sendt jeres forespørgsel om etablering af et "Påbudt kørselsretning" skilt på steler ved Dybenskærvej videre til politiet. Vi afventer svar fra dem. Du vil høre fra os så snart vi ved mere.

/ Hvidovre Kommune

Strandhavens rundkørsel med med cykelbane

På Strandhavens generalforsamling 2024, kom vi ind på vigepligterne for cykellisterne. Desværre blev der sagt noget i den forbindelse, som ikke var korrekt, i vores rundkørsel med cykelbane.

Bestyrelsen har fundet dette på nettet:


Sådan er reglerne:

Martin Bjerregaard fra politiet i Roskilde fortæller, at det er styk 26 2. i færdselsloven, der gælder: Både cyklister og bilister skal holde tilbage for fodgængerne i fodgængerfeltet, der også er forsynet med hajtænder.

Når cyklister kører ud i rundkørslen skal de blive i egen bane og holde tilbage for andre cyklister (ikke bilister). Når de forlader rundkørslen, skal de igen holde tilbage for fodgængere. Bilister skal holde tilbage for fodgængere, cyklister og bilister, før de kører ud i rundkørslen. De skal holde tilbage for cyklister og fodgængere, når de kører ud igen.

Martin Bjerregaard fortæller, at det kan være ganske dyrt og tidskrævende ikke at overholde sin vigepligt, da man som regel får frakendt sit kørekort betinget. For at få det igen skal man både betale bøde og gå op til en teori- og køreprøve.

Rundkørslen på Dybenskærvej marts 2024

”Bestyrelsen har modtaget besked fra en beboer som mener, det ikke er rigtigt som der står, i nyhedsbrevet af marts 2024, - at bilister (og cyklister), der er på vej ind i rundkørslen ad Fjeldstedvej, har vigepligt for fodgængere. Vigepligten gælder, som ved andre vejkryds, kun for andre kørende.


Hvis kørende skal have vigepligt for fodgængere, kræver det at fortovet bliver ført gennem krydset, eller der er opført en fodgængerovergang”.

"Ved udkørsel fra rundkørslen er det rigtigt, at kørende har vigepligt for fodgængerne".


"På Dybenskærvej er dette forhold ikke relevant, da fodgængerne skal benytte fodgængerfelterne, hvor de kørende selvfølgelig har vigepligt. Fodgængerne er i øvrigt uheldigt placeret, da de bør ligge så tæt på rundkørslen som muligt.


Det skyldes bl.a. at bilister, når de har forladt rundkørslen, får en følelse af at der nu er "klar bane", og ikke forventer at der forekommer krydsende fodgængere så tæt på rundkørslen.

Fodgængerfelterne burde flytte hen til rundkørslen, men det er kommunen nok ikke villige til".

Bestyrelsen siger tak for indlægget.


Dybenskærvej - trafiksikkerhed                                                                                

Bestyrelsen har skrevet til kommunen ved flere lejligheder. Det drejer om trafiksikkerheden på Dybenskærvej. I december 2023 blev stolperne på Dybenskærvej ramt hele to gange.


Til Hvidovre kommune:

Det er nu 8. gang der har været bud efter stolperne, siden maj 2020. Her i januar 2024, en stolpe påkørt, dog ikke så voldsomt som det tidligere er set. I december og tidligere, er det tydeligt, at der har været fart på.

Det må koste en del i reetablering og koste en del for den bilejer, der er involveret. Det værste er, hvis bilisten i sidste øjeblik undviger stolperne og rammer en eller flere fodgænger eller en hund. Vi har tidligere foreslået at et træ kunne gøre chikanerne mere synlige i dårligt vejr.
 

De fleste af uheldene er sket i mørke og i regnvejr. Det har i dog tidligere afvist da i mente at træer vil blive for dyre, der skal udskiftes en del jord, da jordbundsforholdene ikke er optimale.

Der vil også være tale om mere vedligehold. Nu vil vi gerne igen foreslå blå/hvide skilte om ”Påbudt Kørselsretning”, som vi har det på vores rundkørslen. (Skiltene kunne måske monteres direkte på stolperne???).Kommunen har nu svaret 27-02-2024:

”Der er ikke umiddelbare planer om at ændre på forholdene. Området er et 40 km/t område, belyst vej, steler med reflekser, se vedlagte billede. Umiddelbart kan jeg ikke se hvad der kan gøres yderligere. Det er med stor sandsynlighed bilisters adfærd (for høj hastighed) der er årsag til diverse påkørsler.”

 

Bestyrelsen har svaret, at vi ønsker blå/hvide skilte for at øge sikkerheden. Nu afventer vi igen svar.


Den 1. februar 2024, var der en pige der blev kørt ned i vores rundkørsel. Det var mest en cykelhjelm og selve cyklen det gik ud over.

Måske var det en ide at fjerne noget af bøgehækken, så cykellisterne bliver set tydeligere noget før. Der er desværre mange cyklister, der ikke overholder deres vigepligt.

Hvis jeres børn cykler, så fortæl om hvordan reglerne er i rundkørsel. Der flere der fortæller, at der ikke reageres på vigepligten. Der bliver også kørt med stor fart på de nye elcykler.

 

Kommunen har nu svaret 27-02-2024:

”Vi vil skære bøgepuren ned til ca. halv højde i rundkørslen, så der kommer bedre oversigtsforhold”Udfordringer med Strandhavens chikaner

September 2020

Hvidovre Kommune                 29. september 2020

Jeg har i dag skrevet til Hvidovre kommune for at få begrænset antallet af køretøjer igennem vores dejlige  område. Ny må vi i spænding afvente hvad de svarer.

Til orientering:

Dybenskærvej var oprindelig tænkt til at være en trafikvej med 4 spor til trafikken til og fra Stationsbyen.

Det blev heldigvis ikke til noget, og i december 1999, blev Dybenskærvej ændret fra at være en trafikvej til en lokalvej, så jeg forventer, at der en chance for hjælp.


Så er den gal igen!                   26. september 2020

Den ene stolpe ud for Elkærvej 11, er blevet påkørt i nat/i morges.

Det er meldt til kommunen og jeg forventer at de ordner det på mandag.

Det er nu tredje gang i år. Måske vi kunne få kommunen til at sætte skilte op med gennemkørsel forbudt?

-Erik

5. oktober 2020

Så er der kommet svar på min forespørgelse om at få opsat skilte med "Gennemkørsel forbudt" på vores indfaldsveje i Strandhaven:


Tak for din henvendelse den 29.9.20, hvor du anmoder om gennemkørsels forbudt skilte på Dybenskærvej, Fjeldstedvej og Langåvej.

Dybenskærvej fik chikaner netop for at reducere gennemkørselstrafikken, men dog ikke for at forbyde gennemkørsel.

Dybenskærvej er forsat en væsentlig forbindelses/lokalvej i Hvidovre, og derfor ønsker vi ikke, at opsætte gennemkørsels forbudt skilte på Dybenskærvej.

Vi finder det ligeledes ikke relevant at forbyde gennemkørsel på Fjeldstedvej og Langåvej fordi de også er vigtige lokalveje for trafikken.

Endvidere er det meget svært for politiet at kontrollere et eventuelt gennemkørselsforbud.  

”Stærekasser” administreres alene af politiet.

Vi finder det mest relevante for trafiksikkerheden at farten er reguleret til 40 km/t, hvilket også er tilfældet for disse veje.

Hvidovre kommune

Strandhavens chikaner på Dybenskærvej

Som det kunne læses i nyhedsbrevet januar 2021, (klik eventuelt HER), har bestyrelsen, efter der nu for fjerde gang siden august 2020, er nedlagt stolpe/r på Dybenskærvej, spurgt forvaltningen i Center for Trafik og Ejendomme om muligheden for, at der bliver plantet træer (foreslået af en af vores medlemmer i Strandhaven)

på de små øer ved chikanerne, så chikanerne ses tydeligere (som det ses på Fjeldstedvej fx), eller som bestyrelsen foreslår, alternativt, at der opsættes blå/hvide refleksskilte med ”Påbudt kørselsretning”, ligesom i rundkørslen.

Måske kunne løsningen være at opsætte begge dele.

Svar fra kommunen 29. februar 2021

Læs teksten herunder med den røde farve

Bestyrelsen har nu modtaget svar fra Center for Trafik og Ejendomme.

21. januar 2021
”Vi vil se på, hvordan vi kan gøre chikanerne mere synlige, så vi bedre undgår fremtidige påkørsler. Jeg kan ikke love, at det bliver med træer eller selvlysende skilte. Vi vil nok prøve at finde en løsning, der ikke er så omkostningsfuld”.


Formanden har igen skrevet til Center for Trafik og Ejendomme
Jeg blev kontaktet kort efter uheldet og så hvor slemt uheldet var. Bilen var godt skadet, flere air back der var udløst og jeg så hvor chokeret chaufføren var. Vi kan være glade for, at chaufføren ikke for at undgå stolpe nr. 2, - drejede ind på fortovet, men holdt køreretningen. Det kunne havde gået grueligt galt.

På billedet ses tydeligt, at på den forreste stolpe (som oftest bliver ramt) - er der en halv markering hvorimod den bagerste er en hel markering.
I første omgang kunne du måske får det ordnet så det er den brede markering der er på alle stolperne. Det ville måske hjælpe lidt? Hvad siger du til det?

Du kan godt rose dine folk. Det er et flot stykke arbejde og det er godt at bilistens forsikring betaler og ikke os borgere. 

Som du ved, er sikkerhed, i særdeles på Dybenskærvej, en kerne opgave for bestyrelsen.

4 påkørsler på 5 måneder er voldsomt. Heldigvis er ingen gående eller cyklende kommet til skade.

Kan Strandhaven købe træer (er blevet foreslået af et af Strandhavens medlemmer), købe skilte og forære dem til kommunen, i lighed med de vejbump vi har købt og foræret til kommunen?


Må ”Påbudt Passage” (D15_2) monteres direkte på stolperne?

Det ville vel ikke være så bekosteligt


Svar fra kommunen 29. januar 2021

"Vores tanker går på at opsætte nogle tydeligere og større rød/hvide-skilte i chikanerne på Dybenskærvej. Der kommer dog nok til at gå lidt tid, inden sådanne forbedringer kan udføres, da vores driftspersonale til udførelse af sådanne opgaver foreløbig er corona-hjemsendt.

Vi har ingen ønsker om fra jer at få foræret træer til chikanerne. Træer i vejarealer kræver en hel del efterfølgende vedligehold i form af blandt andet manuel vanding og saltbeskyttelse med opsætning og nedtagning af plader rundt træerne/chikanerne.

Beplantning med træer i chikanerne på Dybenskærvej koster så i øvrigt omkring 70.000 kr. ekskl. moms pr. styk. Selve træerne koster ikke så meget, men der skal foretages massive opgravninger og udbedringer af jordbundsforhold, hvis træerne skal have en chance for at overleve".

Vej -og Park Hvidovre kommune


-----------------------------------------------------------------------oooOooo-----------------------------------------------------------------------

Sådan kunne chikanen også markeres

Strandhaven 2. december 2023
Så er der igen væltet to stolper og en er slået skævt, nede ved Havnevejen, ud for Langåvej nr. 1. Underligt at politiet ikke har meldt det til kommunen. Det er blevet gjort via Hvidovre Kommune "GIV ET PRAJ"

https://www.hvidovre.dk/borger/veje-og-trafik/giv-et-praj/

Så skete det igen, igen, igen

28. december 2023